Algemene voorwaarden

Nog geen klant?

Nog geen klant? Vraag een inlogcode aan om te bestellen.

Catalogus

Concepten

Artikel 1

 1. Kortingsacties zijn niet geldig in combinatie met bestaande afwijkende prijsovereenkomsten, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat dit wel het geval is.
 2. Bij alle kortingsacties geldt dat de standaard internetkorting van 2 procent wordt vervangen door het percentage van de kortingsactie Bij een kortingsactie van 10 procent is dit ook het uiteindelijke kortingspercentage, niet 10 + 2 = 12 procent.

 

Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. De verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn, tenzij en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en acceptaties van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van zaken, al dan niet van buitenlandse oorsprong, en/of te verrichten werkzaamheden door Stera International BV, gevestigd aan de Nijverheidsweg nr. 3 te Reuver; verder genoemd Stera.

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Uit acceptatie van het aanbod door de wederpartij blijkt dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden en dat hij/zij afstand doet van een toepasselijk verklaring van de eigen inkoopvoorwaarden.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra de gebruiker de acceptatie van het aanbod door de wederpartij mondeling dan wel schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een bestelling heeft geplaatst via de internetwinkel van Stera.
 4. Afwijkingen in de onderhavige voorwaarden, zelfs indien uitdrukkelijk vermeld op de stukken afkomstig van de wederpartij, zullen uitsluitend van kracht zijn indien deze afwijkingen uitdrukkelijk door Stera zijn bevestigd, dan wel indien de gebruiker voor elke afwijking afzonderlijk schriftelijk haar toestemming heeft verleend.
 5. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Stera is gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te eisen voor tijdige en algehele voldoening van de betalings- en overige verplichtingen.
 6. Mondelingen dan wel telefonische afspraken, gedaan door medewerkers van Stera, welke niet schriftelijk zijn bevestigd door of namens de directie, zullen Stera niet binden en worden niet als afwijkingen van deze onderhavige voorwaarden aangemerkt.

Artikel 3

 1. Al of niet op verzoek van de wederpartij door Stera gegeven adviezen zijn geheel vrijblijvend en kunnen nimmer tot enige aansprakelijkheid leiden.

Artikel 4

 1. Stera verbindt zich jegens de wederpartij om hem/haar de goederen te leveren in de kwaliteit en hoeveelheid als in de opdracht overeengekomen.
 2. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden naast hetgeen daaromtrent in de catalogi, brochures en andere uitingen staat vermeldt, de normale en/of gebruikelijke volgende officiële voorschriften en normen toegestane toleranties; met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt t.a.v. nuances in de opgegeven verpakkingsuiterlijk en kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en andere uitingen voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden; dergelijk afwijkingen ontslaan de afnemer nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Stera staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Stera kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

Verpakking en verzending

Artikel 5

 1. De wijze van verpakking en verzending wordt door Stera bepaald. Stera berekend €5.95 excl. BTW aan ordertoeslag voor handling.
 2. Stera verbindt zich jegens de wederpartij om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) op zodanige wijze dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken.
 3. De goederen zullen door Stera worden bezorgd, dan wel ter bezorging worden verzonden, naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen indien afwijkend van de standaardverzendmethode.

Artikel 6

 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan bij levering.
 2. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de gebruiker zich de eigendom van de goederen voor.
 3. Onder bijkomende kosten wordt onder meer verstaan kosten van meerwerk, schadevergoeding, rente, boete, e.d. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien er gerede twijfel bij Stera bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Stera bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Stera door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

Levering

Artikel 7

 1. Levering zal geacht worden te hebben plaatsgehad op het moment van overgave van de gereedstaande goederen door Stera aan de betreffende vervoerder.
 2. De levering kan naar keuze van Stera in gedeelten geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen volgende de geldende betalingsvoorwaarden te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Reclame

Artikel 8

 1. Alle reclames over de geleverde goederen moeten door de wederpartij schriftelijk bij de gebruiker worden ingediend, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
 2. Na verloop van 14 dagen na ontvangst vervalt het recht op reclame. Wanneer de zaken vroegtijdig zijn geleverd en deze pas lader door de wederpartij in gebruik worden genomen, vervalt het recht op reclame in ieder geval drie maanden na levering.
 3. Reclame wegens manco of wegens duidelijk waarneembare afwijkingen en/of beschadigingen moeten om geldend te zijn door de wederpartij bovendien worden vermeld op het ontvangstbewijs van de transporteur. Tevens moet Stera in staat worden gesteld om de geleverde goederen in originele staat met de originele verpakking te controleren.
 4. Reclameren geeft de wederpartij geen recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.
 5. Indien terecht is gereclameerd door de wederpartij zal de gebruiker naar keuze van de wederpartij hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten bedrage van maximaal het factuurbedrag van de goederen waarover is gereclameerd, hetzij de goederen vervangen tegen teruglevering van de goederen waarover is gereclameerd.
 6. Door volledige of in overwegende mate verwerking van de geleverde goederen door de wederpartij vervalt ieder recht op reclame.

 

Retourzendingen

Artikel 9

 1. Retourzendingen worden door Stera pas geaccepteerd als Stera heeft bericht de te retourneren goederen te accepteren.
 2. Het in lid 1 bepaalde geldt eveneens voor in ontvangst genomen goederen; enkel het retourneren van goederen aan het magazijn van Stera en/of het in ontvangst nemen van goederen door medewerkers van Stera wordt niet als acceptatie aangemerkt.
 3. Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking van de wederpartij. Opslagkosten en eventuele vervoerskosten komen voor rekening van de wederpartij. Voor retourzendingen waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd geldt het voorgaande onverkort.

 

Prijs

Artikel 10

 1. De (ver)koopprijzen zijn, voor zover het tegendeel niet schriftelijk blijft, berekend exclusief omzetbelasting.
 2. De (ver)koopprijzen zijn gebaseerd op kostprijzen geldende op de dag van de aanbieding. Indien de kostprijzen na de dag van aanbieding verhogingen ondergaan, kunnen de aan de wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd, tenzij schriftelijk, bijvoorbeeld in offertevorm of prijsafspraak, anders overeengekomen.
 3. Alle door Stera uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening van de offerte.
 4. Voor opdrachten van kleine omvang, dat wil zeggen met een orderwaarde van kleiner dan 75 euro exclusief BTW, kunnen afzonderlijk toeslagen in rekening worden gebracht.

 

Betaling

Artikel 11

 1. De wederpartij is verplicht om de koopprijs en de bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd hierop enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. Overschrijding van een betalingstermijn doet de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn. Wegens het niet voldoen aan de betalingsverplichting is de wederpartij aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, overige kosten die gebruiker heeft gemaakt t.g.v. de wanprestatie van de wederpartij.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de invordering van enig door de wederpartij aan Stera verschuldigd bedrag komen ten laste van de wederpartij. Indien de Stera bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

 

Ontbinding

Artikel 12

 1. De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins van de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 13

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Stera beperkt tot het bedrag waarvoor Stera zich t.a.v. dergelijke schade heeft verzekerd, met dien verstande dat Stera uitsluitend aansprakelijk is tot maximaal het factuurbedrag dat Stera in rekening heeft gebracht c.q. zou hebben gebracht.
 2. Stera is niet aansprakelijk voor gebreken in producten door derden vervaardigd en/of voor werkzaamheden die Stera niet zelf heeft verricht, behoudens hetgeen door Stera schriftelijk is gegarandeerd. Alle productgegevens in de actuele productinformatie (TDS) van enig door Stera geleverd product zijn het resultaat van laboratoriumtests en ervaring en dienen als zodanig opnieuw door de gebruiker/wederpartij in de praktijk getest te worden. Uit de productinformatie (TDS) kan nooit enige aansprakelijkheid worden afgeleid.
 3. De wederpartij verplicht zich ertoe, bij de geringste twijfel over de inzet van enig product voor specifieke toepassing, welke niet nadrukkelijk omschreven staat in de technische productinformatie (TDS) van het betreffende product, schriftelijk informatie in te winnen bij Stera over de toepasbaarheid van het product.
 4. De aansprakelijkheid van Stera is tot gebreken waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantietermijn na levering zijn opgetreden uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in het door gebruiker verwerkt materiaal, de door gebruiker toegepaste constructie en/of werkzaamheden en dat zij tijdig bij Stera zijn aangemeld.
 5. Stera is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede is begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.
 6. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Doorverkoop

Artikel 14

 1. De wederpartij is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is hem/haar niet toegestaan dat zodanig te doen dat daardoor het merk van gebruiker niet meer zichtbaar is.
 2. Wederverkopers mogen geen advertenties of aankondigingen van misleidende inhoud of met misleidende strekking plaatsen, verspreiden of doen verspreiden noch hetzij direct hetzij indirect misleidende aanbiedingen doen in verband met de verkoop van goederen van Stera.
 3. De wederpartij, die in strijd handelt met dit artikel verbeurt ten gunste van de gebruiker een boete voor iedere transactie, die onder deze verboden valt.

 

Annulering

Artikel 15

 1. De wederpartij is bevoegd de koopovereenkomst binnen 8 werkdagen na verzending van de goederen te annuleren.
 2. De wederpartij is door de annulering gehouden Stera de kosten, die deze heeft gemaakt ten behoeve van de gesloten koopovereenkomst, inclusief eventuele verzendkosten, te vergoeden.

 

Toepasselijk recht

Artikel 16

 1. Op de overeenkomst waarvan deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen door de bevoegde rechter worden beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks verklaart.

 

Datum 1 juli 2016. Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden Stera International BV.